Có quyền khiếu nại giá bồi thường giải tỏa nhà

Hiện nay nhà của tôi bị giải tỏa để xây dựng theo quy hoạch, tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất, Tuy nhiên giá đền bù không phù hợp, chúng tôi không được cấp đất tái định cư, với số tiền này không thể mua được một căn nhà nhỏ khác để ở. Như vậy tôi có thể khiếu nại lên UBND được không?

(Câu hỏi của bạn Văn Ngạn, Thủ Đức, TP.HCM)

Trả lời

Theo khoản 1, 3 Điều 63 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất... thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai thì trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đai mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn không quá bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân hoặc khiếu nại đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy trong trường hợp này, ông có thể làm đơn gởi UBND quận để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hà My
Theo VNN

Post a Comment

Previous Post Next Post