Chỉnh sửa sai sót trên giấy chủ quyền đất

Tôi có mua một mảnh đất thông qua công ty môi giới. Lần đầu công ty trao sổ đỏ cho tôi thì tên đường đi qua mảnh đất của tôi bị in sai. Tôi đề nghị công ty môi giới không được tẩy xóa mà phải làm lại sổ mới cho đúng.

Hai tuần sau họ giao sổ cho tôi nhưng vẫn là sổ cũ và tên đường bị tẩy xóa cho đúng tên thật. Họ nói đã nộp lên địa chính nhà đất và địa chính nhà đất chỉ sửa lại chứ không in sổ mới. Sổ của tôi đã bị sửa bằng cách tẩy xóa nhưng ở phần "Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận" được để trống chứ không ghi. Họ còn nói số thửa đất chứ tên đường không quan trọng.

Tôi đã nhận sổ được ba tuần. Xin hỏi sổ đỏ như vậy có hợp pháp? Nếu không tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cùa mình?

(thanhquangdinh@... )

- Luật sư Đoàn Thị Ngọc Linh trả lời:

Thông tư số 17 ngày 21-10-2009 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Bộ Tài nguyên - môi trường có ghi nhận trường hợp phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp thì việc chỉnh sửa được thực hiện như sau:

(i) Cột "Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý" được thể hiện trên giấy chứng nhận được thể hiện nội dung: "... (ghi nội dung sai sót) có sai sót, được đính chính là... (ghi nội dung đúng) theo hồ sơ số… (ghi số thứ tự của hồ sơ đăng ký biến động)". Số thứ tự của hồ sơ đăng ký biến động do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động.

(ii) Đồng thời, tại cột “Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền” phải thể hiện thông tin: ngày tháng năm; ký và đóng dấu, ghi họ tên, chức vụ người ký của cơ quan có thẩm quyền nhằm xác nhận về việc thay đổi này.

Việc chỉnh sửa trên giấy chủ quyền được cấp cho bạn (do ghi sai địa chỉ của thửa đất) được thực hiện bằng cách tẩy xóa nơi sai sót theo như thư bạn nêu là không đúng với quy định nêu trên.

Bạn nên trực tiếp liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên - môi trường nơi có đất để thực hiện thủ tục chỉnh sửa sai sót nội dung thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trân trọng,

Luật sư ĐOÀN THỊ NGỌC LINH
(Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh)

Post a Comment

Previous Post Next Post