Hà Nội: Thay đổi thông tin người được cấp sổ, thủ tục đăng ký biến động đất đai thế nào?

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 5553/QĐ-UBND công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn và sửa đổi nội dung công bố tại Phụ lục kèm theo Quyết định 3974/QĐ-UBND. Vậy, thủ tục đăng ký biến động đất đai mới nhất tại Hà Nội như thế nào?

Theo phụ lục sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Hà Nội, trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

* Đối tượng: Tổ chức, cá nhân

* Nộp hồ sơ: - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với tổ chức hoặc cá nhân) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với cá nhân).

- Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử

* Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải trình UBND Thành phố).

- Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Đối với tổ chức, cá nhân).

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với cá nhân).

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- UBND Thành phố (đối với trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải trình UBND Thành phố).

- Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký biến động, cấp lại Giấy chứng nhận) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với cá nhân đề nghị đăng ký biến động, cấp lại Giấy chứng nhận).

* Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc.

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Hà Nội theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND

* Về phí, lệ phí: Việc thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố (các khoản thuế, thu khác có liên quan thực hiện theo các quy định hiện hành).

Post a Comment

Previous Post Next Post