Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị

Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi chưa có nhà ở và đang có mảnh đất trồng cây lâu năm diện tích 113m2 tại Bình Chánh.

Tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở tại đô thị thì có được không? Nếu được thì thủ tục và chi phí như thế nào? Luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

tangkimoanh@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ nhất, Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất :

Bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nên theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013 trường hợp của bạn thuộc trường hợp phải được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Thứ hai, Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất:

Bạn chuẩn bị một hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất nộp tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường và thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

“1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Thứ ba, nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở bạn có nghĩa vụ phải nộp mức phí bằng với mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Post a Comment

Previous Post Next Post