Chậm nhận tiền bồi thường thu hồi đất

Hỏi: Gia đình tôi có nhà đất trong diện giải tỏa, có quyết định thu hồi từ tháng 2-2008, nhưng đến nay mới nhận tiền đền bù, tôi xin hỏi số tiền bồi thường gia đình tôi được nhận tính tại thời điểm nào?

Ngọc Lan (Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời: Điều 9 Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Trường hợp của chị phải xác định được việc chậm bồi thường là do gia đình chị hay do cơ quan, tổ chức gây ra thì mới xác định số tiền bồi thường tại thời điểm hiện tại hay thời điểm năm 2008.

L.S Nguyễn Thị Thu Lan

(VP Luật sư Phúc Thọ-23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

Post a Comment

Previous Post Next Post