Hỏi cách tính bồi thường thu hồi đất khi không có hồ sơ nhà đất

Đối với việc tính toán bồi thường khi mất hồ sơ nhà đất, một quy trình chuẩn xác và liên quan đến việc đánh giá giá trị thực tế của mảnh đất bị ảnh hưởng sẽ được áp dụng. Quy trình này bao gồm xác định quyền sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng, sau đó dựa vào các phương pháp định giá để tính toán giá trị bồi thường theo quyền sở hữu. Việc này thường được thực hiện bởi các cơ quan và chuyên gia có liên quan trong lĩnh vực địa chính và địa ốc.

Xin hỏi, khi Nhà nước thu hồi đất, trường hợp nhà, công trình đã sử dụng quá lâu, hồ sơ thất lạc, không xác định được "thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng" thì xử lý như thế nào?

Lê Đình Lực (Hà Nội)...

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định mức, cách thức tính bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai:

“Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Trong đó: - Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

- G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

- T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

- T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng”.

Trường hợp bị thất lạc hồ sơ như ông Lực nêu, đề nghị ông liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

TP.HCM dự kiến tăng phí làm hồ sơ nhà, đất, cao nhất lên đến 90 lần

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BJaQ7KEvVxU[/embed]

Post a Comment

Previous Post Next Post