Cách quy định xác định loại đất để cấp sổ đỏ là gì?

Quy định về xác định loại đất để cấp sổ đỏ nhằm đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng đất. Các cơ quan chức năng, như UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành định loại đất dựa trên các tiêu chuẩn và quy định đã được đề ra. Quá trình này bao gồm khảo sát, đo đạc, xác minh thông tin và kiểm tra địa chính trạng của đất. Khi hoàn thành, chủ sở hữu đất sẽ được cấp sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại hiện tại.

Gia đình tôi có một lô đất 1ha đang trồng điều (CLN) nguồn gốc nhận chuyển nhượng không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đó là đất trồng cây hàng năm (NHK).

Xin hỏi, khi đề nghị cấp GCNQSD đất lần đầu thì trong đơn đề nghị cấp GCNQSD đất mục đích sử dụng là cây hàng năm hay cây lâu năm. Công nhận quyền sử dụng đất lần đầu là mục đích sử dụng là theo hiện trạng hay theo quy hoạch sử dụng đất? Xin cảm ơn.

Nguyễn Khánh (Gia Lai)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc xác định mục đích sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Luật Đất đai và Điều 3 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai).

Đối với trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai thì loại đất được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017). Cụ thể:

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư.

3. Đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

4. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này là UBND cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; là UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp thửa đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền xác định loại đất của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thì cơ quan xác định loại đất là UBND cấp tỉnh.

Căn cứ các quy định nêu trên để xác định mục đích sử dụng đất ghi trên Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post