Cách thu hồi đất theo Luật Đất đai 2003 được quy định như thế nào?

Luật Đất đai 2003 quy định việc thu hồi đất như sau: Chính phủ, qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, có thẩm quyền thu hồi đất khi cần thiết cho lợi ích quốc gia và xã hội. Quy trình thu hồi đất bao gồm các bước như quyết định thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng và chuyển giao. Pháp luật này đảm bảo quyền lợi của người dân và tổ chức bị thu hồi đất theo đúng quy trình pháp lý.

Năm 2012 UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của doanh nghiệp theo Khoản 3 Điều 38 Luật đất đai 2003, nhưng chưa xác định được giá trị tài sản trên đất đã thu hồi vì người bị thu hồi đất không hợp tác (không thực hiện được việc kiểm đếm để hỗ trợ, đền bù).

Xin hỏi, có quy định nào của Luật Đất đai 2003 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 về trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 38 Luật Đất đai 2003 hay không?

Nếu không có quy định như trên ở Luật Đất đai 2003, thì có thể thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2013 hay không? Nếu có thì thực hiện theo điều khoản nào? Dẫn chiếu để áp dụng (hay quy định chuyển tiếp để làm cơ sở áp dụng)?

Võ Thị Huy (Hưng Yên)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Quy định tại Điều 132 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau:

"Điều 132. Trình tự thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai

1. Việc thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận của thanh tra, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết; trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi đất;

b) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc quyết định thu hồi đất; chỉ đạo xử lý để xác định giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Việc thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 7, Điều 38 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực tế, trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi đất;

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quyết định thu hồi đất.

3. Việc thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 10, Điều 38 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi đất;

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc quyết định thu hồi đất".

Trên đây là những thông tin liên quan, bạn đọc có thể tham khảo.

Post a Comment

Previous Post Next Post