Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án nhà ở để bán, cho thuê năm 2021.

Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án nhà ở để bán, cho thuê năm 2021 đang được quan tâm. Quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như vị trí dự án, diện tích, mục đích sử dụng và thời hạn được cung cấp để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch. Người mua hoặc cho thuê cần nắm rõ các quy định này để đảm bảo quyền lợi của mình trong các giao dịch bất động sản.

Khi nào thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án để bán, cho thuê theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 tại Khoản 17 Điều 1 có bổ sung quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014NĐ-CP về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê như sau:

“Điều 41: Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền bao gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có)

c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở”

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP có điểm mới chặt chẽ hơn là Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai và phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Post a Comment

Previous Post Next Post