TP.HCM giữ nguyên hệ số K, tiền bồi thường khi thu hồi đất năm 2022 có thay đổi?

Tôi nghe nói, dự kiến trong năm 2022 TP. Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên hệ số K như năm 2021. Có phải, nếu giữ nguyên hệ số K thì tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sẽ giữ nguyên như năm 2021? (Long Bình)

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Như vậy, TP. Hồ Chí Minh có hoặc không điều chỉnh hệ số K trong năm 2022 cũng không ảnh hưởng đến số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; bởi vì, số tiền bồi thường sẽ được xác định theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Căn cứ vào quy định nêu trên, kể cả trường hợp TP. Hồ Chí Minh không điều chỉnh hệ số K trong năm 2022 nhưng tại thời điểm thu hồi đất mà giá đất trên thị trường có sự biến động lớn (tăng mạnh) thì giá đất cụ thể sẽ được điều chỉnh tăng cho phù hợp với tình hình thực tế. Như vậy, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh vẫn có thể cao hơn năm 2021 dù hệ số K được giữ nguyên.

Post a Comment

Previous Post Next Post