Có tác động như thế nào nếu không đóng tiền sử dụng đất đúng hạn sau khi đấu giá?

Chậm nộp tiền sử dụng đất có thể dẫn đến việc hủy kết quả đấu giá. Nếu người mua không thanh toán đúng thời hạn, sự quan tâm và hứng thú của họ đối với lô đất có thể mất đi. Hủy kết quả đấu giá có thể xảy ra nếu vi phạm này không được giải quyết và có thể dẫn đến căng thẳng và tranh chấp giữa các bên liên quan.

Gia đình tôi trúng một lô đất và đã có quyết định trúng đấu giá, trong đó ghi thời gian nộp tiền sử dụng đất là 30 ngày. Tuy nhiên, tôi đã nộp tiền theo 2 đơt, đợt 1 trong vòng 30 ngày nộp 50% và nộp đủ số tiền trong 90 ngày nên đã bị huỷ kết quả đấu giá. Xin hỏi việc huỷ kết quả đấu giá như vậy có đúng không? 

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá 2016, người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tại Khoản 21, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
21. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 5, Điều 68 như sau:

"d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật".

Như vậy, trong trường hợp này không nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá nên việc huỷ kết quả đấu giá là hoàn toàn có cơ sở.

Post a Comment

Previous Post Next Post