Quy định mới nhất về quản lý và sử dụng bất động sản phục vụ hoạt động đối ngoại.

Quy định mới nhất về quản lý, sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại đã được ban hành. Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát và bảo vệ lợi ích quốc gia trong việc sử dụng và quản lý các tài sản này. Các biện pháp cụ thể bao gồm luật phân cấp, giám sát nghiêm ngặt và đảm bảo tính minh bạch trong việc cấp phép sử dụng. Điều này giúp tăng cường quan hệ đối ngoại và phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/12/2022 quy định chi tiết về việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

Ảnh minh họa

Cụ thể, việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan; trường hợp các Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là thành viên có quy định khác, thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đã ký.

Việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại cần thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại xác định theo thị trường; việc miễn/giảm giá cho thuê nhà thấp hơn giá thị trường quyết định trên nguyên tắc "có đi có lại," phù hợp với quan hệ đối ngoại của Nhà nước.

Việc thuê đất, xác định tiền thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất (nếu có) của đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định này.

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước để phục vụ hoạt động đối ngoại thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ đối ngoại theo chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý nguồn thu, các khoản chi theo quy định của pháp luật.

Về việc quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại để cho thuê, Bộ trưởng Ngoại giao xem xét, quyết định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài được thuê nhà, đất theo chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.

Đơn vị quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại được miễn tiền thuê đất đối với diện tích nhà, đất phục vụ đối ngoại. Việc miễn tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối với quản lý nhà, đất phục vụ đối ngoại áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài còn lại thuê theo nhiệm vụ nhà nước giao thì Bộ trưởng Ngoại giao sẽ xem xét, quyết định giá cho thuê nhà bảo đảm theo giá thị trường.

Việc cho tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê nhà chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà, đất trong quá trình lập phương án bố trí sử dụng hoặc giới thiệu để tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng nước ngoài thuê kéo dài quá 06 tháng mà chưa có đối tượng đăng ký thuê nhà.

Nghị định 90/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/12/2022.

Post a Comment

Previous Post Next Post